Rada rodziców

WYNIKI KONKURSU
NA NAJWYŻSZĄ WPŁATĘ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Szanowni Państwo, niestety żadna z klas nie zdołała spełnić kryteriów określonych w regulaminie konkursu.
W związku z powyższym Rada Rodziców zdecydowała o przydzieleniu nagród pocieszenia za mobilizację klasom, których wpłaty osiągnęły co najmniej 20 %
I miejsce KLASA  II A – 20% wartości wpłaconej kwoty czyli 100,00 zł
II miejsce KLASA III A– 15% wartości wpłaconej kwoty czyli 45,00 zł
III miejsce KLASA 0 A – 10% wartości wpłaconej kwoty czyli 30,00 zł
III miejsce KLASA V A – 10% wartości wpłaconej kwoty czyli 30,00 zł
III miejsce KLASA I A – 10% wartości wpłaconej kwoty czyli 25,00 zł
Łącznie w okresie trwania konkursu na konto Rady Rodziców wpłynęło 2.390,00 zł, co daje kwotę ok. 5,8 zł na dziecko
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM, KTÓRZY DOKONALI WPŁAT

Rada Rodziców

UWAGA KONKURS!

NA NAJWYŻSZĄ WPŁATĘ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW OGŁASZA KONKURS DLA WSZYSTKICH KLAS

Cel konkursu to promowanie składek na fundusz RR oraz wyróżnienie tych klas, które dokonają najwyższych wpłat.
Konkurs polega na premiowaniu klas, których wpłaty na fundusz Rady Rodziców wynoszą minimum 80% wpłat składek na klasę.
I miejsce – wpłata 100% składek – zwrot do klasy 35% wpłaconej kwoty
II miejsce – wpłata 90% składek – zwrot do klasy 25% wpłaconej kwoty
III miejsce – wpłata 80% składek – zwrot do klasy 20% wpłaconej kwoty
W przypadku rodziców posiadających więcej niż jedno dziecko wpłata jest liczona w każdej klasie – prosimy tylko o dopilnowanie, aby informacja w jakich klasach są dzieci znalazła się na przelewie
W konkursie będą uwzględniane wpłaty na fundusz Rady Rodziców w okresie od 01.09.2016 do 15.05.2017 r.
Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców i stronie internetowej Szkoły w zakładce Rada rodziców w dniu 19.05.2017 r.
Wręczenie nagród nastąpi w terminie do 01.06.2017 r.  na ręce wychowawców zwycięskich klas
Wypłacona premia może być wydatkowana przez klasę na dowolny cel
Wpłaty dokonane na konto Rady Rodziców po 19.05.2017 r.  zasilą fundusz, ale nie biorą udziału w konkursie.

 

kwiat

Rada Rodziców,  to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach.
Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np: w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) przewiduje:
Art.53.
W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.
Art.54.
Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.
INFORMUJEMY RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY, ŻE RADA RODZICÓW POSIADA KONTO BANKOWE,
NA KTÓRE ODPROWADZANE SĄ SKŁADKI WPŁACANE PRZEZ RODZICÓW.
KONTO:
BANK POCZTOWY S.A.

1613 2018 3032 1062 8420 0000 01

W treści tytułu odbiorcy należy wpisać

,,Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie”

W treści podać imię i nazwisko dziecka, oraz klasę do której uczęszcza.