Terminarz zebrań w roku szkolnym 2022/2023

ZEBRANIA Z RODZICAMI __13 września 2022r.

LP.

TERMIN

TEMAT

1

13. 09. 2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór trójki klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawczej.

2

11. 10 2022 r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.

3

16. 11. 2022 r.

Informacja o postępach edukacyjnych
i zachowaniu – konsultacje.

4

20. 12. 2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów
o propozycjach ocen na I półrocze oraz
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

5

01. 02. 2023 r.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie semestru I.

6

15. 03. 2023 r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.

7

19. 04. 2023 r.

Klasy VIII – spotkanie klasowe
z wychowawcą – informacja dotycząca egzaminu ośmioklasisty
Klasy IV – VII –  Spotkanie klasowe
z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o postępach w nauce, ocenach
i zachowaniu, sprawy różne.

8

16. 05. 2023 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów
o propozycjach ocen rocznych oraz
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i oceną naganną lub nieodpowiednią
z zachowania.