Terminarz zebrań w roku szkolnym 2023/2024

LP TERMIN TEMAT
1. 12. 09. 2023 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór trójki klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawczej.
2. 17. 10 2023 r. Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji
o uczniach.
3. 14. 11. 2023 r. Informacja o postępach edukacyjnych i zachowaniu – konsultacje.
4. 05. 12. 2023 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
5. 30. 01. 2024 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o ocenach na I półrocze.
6. 20. 02. 2024 r. Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji
o uczniach.
7. 19.03.2024 r. Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji
o uczniach.
8. 09. 04. 2024 r. Klasy VIII. Spotkanie klasowe z wychowawcą – informacja dotycząca egzaminu ośmioklasisty.
Klasy IV – VII. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o postępach w nauce, ocenach i zachowaniu, sprawy różne.
9. 07. 05. 2024 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.