Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 Informacje

11. 04. 2022

  1. Aby otrzymać świadczenie z funduszu należy do 30 maja każdego roku złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej (zał. 1 do regulaminu) dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły. Brak oświadczenia uniemożliwia dyrektorowi przyznanie pomocy z funduszu.
  2. Wnioski o udzielenie dofinansowania wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie winny być złożone w sekretariacie do 30 maja danego roku, a wnioski o udzielenie pomocy w okresie wzmożonych wydatków jesienno-zimowych do 15 listopada danego roku.
    Druk wniosku (zał. 2 do regulaminu ) dostępny jest na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.
  3. Emerytowani nauczyciele winni okazać (do wglądu) w kadrach szkoły rewaloryzację emerytury (jest to niezbędne do właściwego naliczenia odpisu na funduszu).

REGULAMIN ZFŚS.pdf

Załącznik 1 – OŚWIADCZENIE o dochodach.pdf

Załącznik 2 – Wniosek ZFŚS.pdf

Załącznik 3 – Umowa.pdf