Regulamin Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie obowiązujący od 1 września 2020 r.-wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

Organizacja zajęć w szkole :

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci przedszkolne mogą być wprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych do szkoły i z niej odbierane. Wyznaczone jest wejście dla wszystkich dzieci przedszkolnych (3-6 latków) pierwsze od skrzyżowania- na czytnik.
 3. Uczniowie klas I (tylko przez pierwszy tydzień września) mogą być wprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Rodzice i opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły nie wchodzą na teren placówki. Oczekują na dziecko w przedsionku szkoły (wyjątek pkt 2 i 3).
 5. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy zgłaszają odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekują na dziecko w przedsionku szkoły.
 6. Uprawnieni rodzice i opiekunowie uczniów mogą wejść na teren placówki tylko
  z osłoną na usta i nos oraz po dezynfekcji dłoni.
 7. Rodzice i opiekunowie nie uwzględnieni w powyższych punktach, mogą wejść na teren placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym z przestrzeganiem zasad ochrony osobistej.
 8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 9. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły jest umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Zostaje ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Należy umówić się telefonicznie. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach.
 12. Szkoła posiada termometry bezdotykowe.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel to uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu izolatce (salka nr 24). Rodzic, opiekun niezwłocznie zostanie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 14. Organizację pracy szkoły będzie uwzględniała w miarę możliwości unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Częstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  Uczniowie klas IV-VIII na korytarzach szkolnych w czasie przerw regulowanych (różne godziny przerw zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
  W ogólnodostępnych częściach szkoły poruszają się w maseczkach.
  W klasach I-III będą organizowane różne godziny przerw.
 15. Korzystanie z obiadów szkolnych tylko według harmonogramu.
 16. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych według harmonogramu.
 20. Na terenie placówki wyłączono źródełko  wody pitnej.
 21. W szkole opracowane są wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane
  w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.