Przyjazny powrót uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej

Przyjazny powrót uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej po okresie nauczania zdalnego w roku szkolnym 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie

 1. Odbudowanie relacji klasy z wychowawcą:
 • rozmowy indywidualne inicjowane przez wychowawcę klasy;
 • rozmowy grupowe inicjowane przez wychowawcę klasy podczas godzin wychowawczych;
 • zajęcia wychowawcze mające na celu powtórną integrację klasową;
 • współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym w zakresie konsultacji przed/po rozmowie z uczniem/klasą.
 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów:
 • indywidualne rozmowy telefoniczne, spotkania i korespondencja online z wychowawcą klasy;
 • indywidualne rozmowy telefoniczne, spotkania i korespondencja online z pedagogiem szkolnym w zakresie poradnictwa specjalistycznego i diagnozy problemu.
 1. Nauczyciele przedmiotów:
 • Tydzień tzw. „Okresu Ochronnego” – bez sprawdzianów, kartkówek;
 • niesprawdzanie zeszytów, notatek etc. z okresu nauki zdalnej;
 • nieweryfikowanie ocen uzyskanych podczas nauki zdalnej;
 • podczas pierwszej lekcji z uczniami wyjście z inicjatywą rozmowy celem określenia ich potrzeb – jaki zakres materiału wciąż jest dla nich niejasny i jaki chcieliby powtórzyć;
 • wyznaczenie dodatkowych terminów celem umożliwienia uczniom poprawienia wyników w nauce;
 • w przypadku zaistnienia możliwości organizowanie zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
 • przerwy śródlekcyjne z wykorzystaniem krótkich aktywności fizycznych i pracy z oddechem – rozciąganie, krążenie ramion, marsz w miejscu etc.;
 • zachęcanie do pozaszkolnej aktywności fizycznej.
 1. Zadania pedagoga szkolnego:
 • zajęcia profilaktyczne w każdej z klas 4-8 celem integracji zespołu klasowego i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
 • udostępnienie uczniom adresu e-mailowego do indywidualnego kontaktu z pedagogiem szkolnym;
 • indywidualne rozmowy opiekuńcze wspierające uczniów w zakresie zgłaszanych przez nich trudności.