Komunikat w sprawie wznowienia dla klas I-III zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18 i zasad przeprowadzania naboru

 1. Nie przyjmuje się dzieci rodziców niepracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji/oświadczenia
  o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.
 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki sp18@miasto.szczecin.pl
 6. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 7. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej wraz z informacją, że termin otwarcia placówki.
 8. Po zakwalifikowaniu, w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji oraz oświadczenia.
 9. Regulamin dla rodziców obowiązujący w szkole oraz druki oświadczeń dostarczone zostaną drogą mailową przez wychowawców.
 10. Rekrutacja trwa od 18 maja do 20.05.2020 do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze klas I-III w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki