Komunikat w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 i zasad przeprowadzania naboru

 1. Nie przyjmuje się do oddziału przedszkolnego dzieci rodziców niepracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji/oświadczenia
  o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki sp18@miasto.szczecin.pl
 6. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 7. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji oraz oświadczenia.
 9. Regulamin dla rodziców obowiązujący w przedszkolu oraz druki oświadczeń dostarczone zostaną drogą mailową przez wychowawców.
 10. Rekrutacja trwa od 07 maja do 13.05.2020 do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki