Terminarz zebrań

LP.

TERMIN

TEMAT

1

15. 09. 2021 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór trójki klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawczej. STACJONARNE

2

12. 10 2021 r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji
o uczniach. ON-LINE

3

15. 11. 2021 r.

Informacja o postępach edukacyjnych i zachowaniu.

4

14. 12. 2021 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

5

15. 02. 2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o postępach w nauce, ocenach
i zachowaniu, sprawy różne.

6

15. 03. 2022 r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji
o uczniach.

7

12. 04. 2022 r.

Klasy VIII – spotkanie klasowe z wychowawcą
– informacja dotycząca egzaminu ośmioklasisty
Klasy IV – VII –  Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o postępach w nauce, ocenach i zachowaniu, sprawy różne.

8

10. 05. 2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.