Wszystkie wpisy, których autorem jest Redakcja Szkoły

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW SZKOLNYCH 2020/2021

Drogi rodzicu,

druki wniosków o stypendia szkolne znajdują się w przedsionku szkoły. Po wypełnieniu wniosku prosimy umieścić go w koszulce w skrzynce do korespondencji ze szkołą znajdującej się również w przedsionku szkoły.

O stypendium ubiegać się mogą rodzice uczniów, których miesięczny dochód nie przekracza 528 zł netto na osobę. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2020 roku.

Więcej szczegółowych informacji i instrukcji znajdą Państwo pod linkiem:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 18 w Szczecinie obowiązujący od 1 września 2020 r.-wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

Organizacja zajęć w szkole :

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci przedszkolne mogą być wprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych do szkoły i z niej odbierane. Wyznaczone jest wejście dla wszystkich dzieci przedszkolnych (3-6 latków) pierwsze od skrzyżowania- na czytnik.
 3. Uczniowie klas I (tylko przez pierwszy tydzień września) mogą być wprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Rodzice i opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły nie wchodzą na teren placówki. Oczekują na dziecko w przedsionku szkoły (wyjątek pkt 2 i 3).
 5. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy zgłaszają odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekują na dziecko w przedsionku szkoły.
 6. Uprawnieni rodzice i opiekunowie uczniów mogą wejść na teren placówki tylko
  z osłoną na usta i nos oraz po dezynfekcji dłoni.
 7. Rodzice i opiekunowie nie uwzględnieni w powyższych punktach, mogą wejść na teren placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym z przestrzeganiem zasad ochrony osobistej.
 8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 9. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły jest umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Zostaje ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Należy umówić się telefonicznie. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach.
 12. Szkoła posiada termometry bezdotykowe.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel to uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu izolatce (salka nr 24). Rodzic, opiekun niezwłocznie zostanie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 14. Organizację pracy szkoły będzie uwzględniała w miarę możliwości unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Częstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  Uczniowie klas IV-VIII na korytarzach szkolnych w czasie przerw regulowanych (różne godziny przerw zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
  W ogólnodostępnych częściach szkoły poruszają się w maseczkach.
  W klasach I-III będą organizowane różne godziny przerw.
 15. Korzystanie z obiadów szkolnych tylko według harmonogramu.
 16. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych według harmonogramu.
 20. Na terenie placówki wyłączono źródełko  wody pitnej.
 21. W szkole opracowane są wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane
  w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 01.09. 2020/2021

KLASA GODZINA SALA WYCHOWAWCA
1a 8.10 41 A.Czerwińska
1b 9.30 41 E. Piątek
1c 8.20 52 E.Stróżewska
2a 9.45 52 A.Pałaszewska
2b 8.30 51 A.Rąbalska
2c 10.00 51 Z.Dobies
3a 8.40 42 K.Korytnicka
3b 10.10 53 A.Ososińka
3c 10.20 42 B.Pawlak
.
4a 10.30 72 A.Drozdowska
4b 10.40 78 A.Mełech
5a 10.50 74 K.Zacharek
6a 11.00 68 D.Pacześ
6b 11.10 28 S.Garlak
6c 11.20 25 U.Mikołajczyk
6d 11.30 26 A.Siódmak
7a 11.40 73 A.Tyszkiewicz
7b 11.50 29 E.Kuźmińska
7c 12.00 79 A.Kamińska
7d 12.10 71 D.Lesiuk
8a 12.20 70 P.Wojciechowska
8b 12.30 20 E.Antonik-Łoś

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 • W roku szkolnym 2020/2021 dzieci będą korzystały z podręczników wydawnictwa WSiP „Nowi Tropiciele”. Pełny pakiet otrzymają dzieci we wrześniu.
 • Rodzice zakupują podręcznik do religii: Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części),  red. ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Świętego Wojciecha  Poznań
 • W szkole działa świetlica  30 – 17.00. Chętni rodzice powinni pobrać wniosek „Karta Zgłoszenia Dziecka” na stronie internetowej szkoły lub w holu szkoły i dostarczyć do placówki z początkiem roku szkolnego.
 • Wyprawka szkolna ucznia klasy I
 • blok techniczny A4 biały 3 szt.
 • blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami 3 szt.
 • blok rysunkowy A4 biały 1 szt.
 • duży blok techniczny A3 –kolorowe karki 1 szt.
 • wycinanki 2szt.
 • papier ksero 1 ryza
 • plastelina 1op.
 • kredki Bambino 1op.
 • klej biurowy biały w miękkiej tubce 2 szt.
 • teczka papierowa z gumką -2 szt.
 • obuwie zmienne
 • zeszyty 16 kartkowe w kratkę – 2 szt.
 • zeszyty w 3 linie (niebieskie i czerwone linie) – 2 szt.
 • zeszyt do korespondencji
 • ręczniki papierowe- 1szt. (na początek)

Wyposażenie piórnika: 2 ołówki, gumka, temperówka, kilka kredek, linijka, mały klej w sztyfcie, nożyczki.

 • Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo we wrześniu podczas spotkań z wychowawcami.

Dziękujemy.

Pierwszy dzień w przedszkolu… (1.09.2020) dotyczy dzieci 3-letnich

Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola najlepiej na godz. 8.30. Jest to czas kiedy rozpoczyna się śniadanie. Zachęcamy, aby tego dnia maluch zjadł w domu coś lekkiego, ponieważ ogrom wrażeń może spowodować, że dziecko nie będzie miało ochoty na jedzenie.

Po znalezieniu swojej szafki można zostawić buciki oraz ubranie na zmianę w razie „awarii”. Następnie udajemy się do sali danej grupy.

Nadchodzi moment rozstania z dziecka z rodzicem. Radzimy, aby pożegnanie było czułe, ale krótkie. Zazwyczaj jest to trudny moment, ale przeciąganie go w czasie nie spowoduje, że będzie łatwiej. Prosimy Państwa, o nie wchodzenie z dzieckiem do sali (COVID). Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek ani maskotek (COVID). Na sali będą panie, które dołożą wszelkich starań, aby zająć dziecko zabawą, pokazywaniem nowych zabawek i sali przedszkolnej.

Prosimy, aby zarówno pierwszego , jak i przez kolejne, minimum dwa tygodnie dziecko nie przebywało zbyt długo w przedszkolu. Adaptacja w takich warunkach przebiegać będzie w łagodniejszy sposób.

Przez pierwsze dni nie będzie leżakowania, czyli poobiedniego odpoczynku. W miarę postępującej adaptacji, po łagodnym przyzwyczajaniu się dzieci do nowego otoczenia i osób w nim obecnych Panie nauczycielki zdecydują o wprowadzaniu leżakowania. Wtedy również poprosimy o przyniesienie kocyka i poduszki.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 7-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO OKRESIE ROZLICZENIOWYM. OPŁAT DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE NA KONTO PRZEDSZKOLA. NUMERY KONT DO PŁAT ZA WYŻYWINIE I POBYT DOSTAJĄ PAŃSTWO NA E-MAILA I ODCINKU.

 1. Opłata za pobyt:

W godz. 9-14 – realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego – jest to czas bezpłatnego pobytu dziecka w placówce. Za każdą dodatkową godzinę płacimy 1 zł.

Odebranie dziecka po czasie pracy przedszkola również wiąże się z dodatkową opłatą.

 1. Za wyżywienie dziecka w przedszkolu płacimy 6,50 za każdy dzień.
 2. Prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 tego dnia, w którym nieobecność ma nastąpić.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 17.00

 • Posiłki są spożywane przez dzieci w salach przedszkolnych i na stołówce w godzinach:
  – śniadanie – 9.00-9.30
  – drugie śniadanie – ok. 10.30- obiad II danie – 11.30 – 12.00
  – obiad – zupa z podwieczorkiem – 14.00

Napoje podawane są w ciągu całego dnia na życzenie dziecka.

 • Z dokładnym rytmem dnia przedszkolnego zapoznają Państwa Panie nauczycielki.

PODSUMOWANIE

Zachęcamy Państwa, aby przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania na bieżąco śledzić naszą stronę internetową.

UWAGA – dotyczy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

W dniach 19-26 czerwca należy potwierdzić WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA do szkoły.

Potwierdzenia dotyczą dzieci z wniosków, nie ze zgłoszeń, te zostają przyjęte automatycznie.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

Dodatkowo w zakładce „Dokumenty” został zamieszczony wzór oświadczenia woli (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i złożą oświadczenie w szkole, w skrzyneczce.
Potwierdzenia woli dostępne są również w holu szkoły.

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia

Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

UCZNIOWIE PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY
BĘDĄ MIELI MIERZONĄ TEMPERATURĘ I MUSZĄ MIEĆ ZAŁOŻONE MASECZKI.

  1. Egzamin Ósmoklasisty w dniach 16 – 18.06. 2020r. rozpoczyna się o godz. 900
  2. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godz. 830 pod wyznaczone wejścia do szkoły:
   • uczniowie piszący w sali gimnastycznej (bez dostosowań) wchodzą wejściem od przedszkola (stare wejście do gimnazjum);
   • uczniowie piszący w auli i salach lekcyjnych wejściem do Szkoły Podstawowej;
  3. Uczniowie zostawiają rzeczy osobiste w następujących salach:
   • 8A – sala 29 pod opieką p. A. Drozdowskiej
   • 8B – sala 28 pod opieką p. I. Szczepańskiej
  1. Po Zostawieniu rzeczy osobistych ustawiają się przed salą w której piszą egzamin w odległości 1,5 metra od siebie.
  2. Egzamin z zakresu języka polskiego (16.06.2020r.) uczniowie piszą 120 min. bez dostosowań i 180 min. z dostosowaniem.
  3. Egzamin z zakresu matematyki (17.06.2020r.) trwa 100 min. dla uczniów bez dostosowań i 150 min. dla uczniów z dostosowaniem.
  4. Egzamin z zakresu języka nowożytnego (18.06.2020r.) uczniowie piszą 90 min. bez dostosowań i 135 min. z dostosowaniem.

Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 11 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii organizujemy dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych

Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

3 – 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową

Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji

 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia
 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci
 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z naszej placówki
 • zgodnie z rekomendacją MEN do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 – 9 czerwca. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz  przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową.
 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów
 • dyrektor informuje drogą mailową o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny
 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem  rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzeniem
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołania
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wakacje

Komunikat w sprawie wznowienia dla klas I-III zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18 i zasad przeprowadzania naboru

 1. Nie przyjmuje się dzieci rodziców niepracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji/oświadczenia
  o woli posłania dziecka, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej.
 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki sp18@miasto.szczecin.pl
 6. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 7. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do grupy opiekuńczej w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w szkole podstawowej wraz z informacją, że termin otwarcia placówki.
 8. Po zakwalifikowaniu, w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji oraz oświadczenia.
 9. Regulamin dla rodziców obowiązujący w szkole oraz druki oświadczeń dostarczone zostaną drogą mailową przez wychowawców.
 10. Rekrutacja trwa od 18 maja do 20.05.2020 do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze klas I-III w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

 

Komunikat w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 i zasad przeprowadzania naboru

 1. Nie przyjmuje się do oddziału przedszkolnego dzieci rodziców niepracujących.
 2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji/oświadczenia
  o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki sp18@miasto.szczecin.pl
 6. Po zebraniu deklaracji dokonana zostanie kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 7. Szkoła powiadomi rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka
  w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji oraz oświadczenia.
 9. Regulamin dla rodziców obowiązujący w przedszkolu oraz druki oświadczeń dostarczone zostaną drogą mailową przez wychowawców.
 10. Rekrutacja trwa od 07 maja do 13.05.2020 do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki